เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ลำดับ ปีที่ประกาศเปิดเผย
1 ปี 2565
2 ปี 2564
3 ปี 2563
4 ปี 2562